Магістерська Робота: Визначення, Структура та Вимоги

Магістерська робота – це випускна кваліфікаційна робота (ВКР) дослідницького характеру. Повнота розкриття тематики дозволяє визначити освітній рівень студента, оцінити ступінь сформованості аналітичних навичок та його здатності до самостійного вирішення наукових завдань, загалом зробити висновки про відповідність його знань та умінь підготовки магістра. 

Що таке магістерська робота?

Магістерська робота – це випускна робота, аналогічну до дипломного проєкту. Але у разі написання магістерської, робота має носити дослідницький характер. Іншими словами, магістерська робота – це заключне випускне випробування, яке має науково-дослідний характер, є самостійною роботою магістранта над актуальними проблемами в галузі чинної магістерської програми навчання.

що таке магістерська робота це

Від того, наскільки грамотно буде написано таку працю, залежить, яке враження про учня складеться у наукової комісії. Магістерська робота показує, як студент підвищив свій освітній рівень під час навчання, наскільки чітко в нього сформувалися аналітичні здібності, і навіть, чи може він самостійно вирішувати наукові завдання. Також перевіряючий робить висновок про те, чи відповідають знання студента рівню магістра.

Зміст роботи магістра може бути трьох типів: 

 • теоретичне дослідження; 
 • вирішення прикладних завдань; 
 • розробка інноваційних методів та підходів до розвʼязання академічних проблем.

Від ВКР бакалавра магістерська робота суттєво відрізняється глибоким, всебічним теоретичним опрацюванням проблеми, що розвʼязується. Від диплома спеціаліста її виділяє більша академічна орієнтованість дослідження. Написання та захист магістерської дає можливість випускнику продемонструвати сформовані протягом курсу навчання компетенції та отримані знання, показати готовність до наукової та педагогічної діяльності. Якщо за результатами публічного захисту студент отримує позитивну оцінку, то йому присуджують академічний ступінь магістра.

Магістерська робота зазвичай пишеться без співавторів і має містити наукові знання та положення, що висуваються автором для публічного захисту. У роботі важливий доказ особистого внеску претендента на науку.

Якщо у роботі автор пропонує нові та не досліджені варіанти розвʼязання поставленої проблеми, то необхідно надати факти практичного застосування своїх ідей з позитивними результатами.

Якщо під час написання магістерської використовувалися ідеї та напрацювання співавторів (що не бажано) разом із якими проводилася наукова робота, то автор дослідження зобов’язаний вказати це у тексті роботи.

Щоб магістерська робота була гідно написана, необхідно з перших днів постановки завдання, в обов’язковому порядку, спілкуватися з науковим керівником та відповідально підійти до вибору теми.

Вимоги до магістерської роботи 2024 

Вимоги до написання магістерської роботи у 2024 році наступні:

вимоги до написання магістерської роботи 2024
 1. Магістерська робота є науково-дослідною роботою.
 2. Магістерська робота є унікальною роботою.
 3. Тема наукової роботи має бути актуальною.
 4. Дослідження має містити наукову новизну.
 5. Отримані результати проведеної наукової роботи повинні мати практичну цінність.
 6. Результати роботи мають бути достовірними.
 7. Бажано застосування результатів роботи практично.
 8. Тема та зміст роботи обов’язково відповідають спеціальності, за якою буде проводитись захист роботи.
 9. Зміст наукової роботи обов’язково відповідає темі.
 10. Графічне оформлення тексту роботи необхідно виконувати на високому рівні.

Вимоги до оформлення магістерської роботи 2024: що треба знати?

Однак правила написання магістерської роботи – не єдине, що треба знати студенту ВНЗ при написанні випускної кваліфікаційної праці. Написати магістерську – це лише половина справи, потрібно ще й правильно оформити її. Необхідно дотримуватись загальноприйнятих стандартів, які, як правило, вказані в методичці.

Актуальні методичні рекомендації до написання магістерської роботи включають такі важливі моменти:

Рекомендації до написання магістерської роботи
 1. Як нумерувати сторінки. Проставляється наскрізним методом, враховуючи титульний лист та зміст, але не проставляючи номер на цих аркушах. У процесі нумерації сторінок слід враховувати й сторінки із малюнками.
 2. Обсяг магістерської. Мінімальний обсяг магістерської дисертаційної роботи – 60 аркушів. До верхнього порога об’єму немає жорстких вимог, але рекомендуємо обмежуватись сотнею аркушів. Не потрібно робити роботу занадто об’ємною, оскільки перевіряючий може припустити, що ви не вмієте виділяти основні думки, а це збільшує ризик отримання низької оцінки. Якщо у вас магістерська робота вийшла об’ємна, але ви впевнені, що в ній представлена лише необхідна інформація і немає зайвого, спробуйте розбити весь текст на більшу кількість розділів.
 3. Оформлення малюнків. Усі використані у тексті малюнки та графічні елементи краще виносити на окремі листи. Аналогічно і з таблицями, а також графіками, які не вміщуються у звичайний формат аркуша. Категорично не рекомендується виносити всі малюнки наприкінці праці. Краще вставляти їх відразу після «прив’язаного» тексту. Усі малюнки, таблиці та графіки повинні бути обов’язково підписані. Крім того, кожен елемент повинен мати власний порядковий номер.
 4. Стиль написання. Важливо запам’ятати раз і назавжди – магістерська робота пишеться в академічному стилі. Тому автору не потрібно робити відступів або звертатися безпосередньо до читачів. Необхідно писати все чітко та у справі. Вкрай небажано «лити воду». Заборонено вести розповідь від першої особи.

Що таке рецензія на магістерську роботу 2024? 

Рецензія на магістерську роботу – один з обов’язкових документів, який слід підготувати до захисту. У ньому має бути відображена думка дипломованого фахівця про основний зміст праці, відповідність висновків поставленим цілям та завданням. Оцінка рецензента впливає підсумковий результат захисту.

що таке рецензія на магістерську роботу це

Рецензії обовʼязково пишуться на магістерські роботи з:

 • педагогіки;
 • права;
 • медицини;
 • філології;
 • психології;
 • правознавства;
 • менеджменту;
 • політології;
 • інших дисциплін.

До рецензента, який проведе докладний аналіз вашої праці, висувається низка обов’язкових вимог. Магістерська робота має отримати незалежну оцінку, яку можуть дати: 

 • науковець зі ступенем не нижчим за кандидата чи доктора наук; 
 • спеціаліст, який працює в галузі, що відповідає тематиці, яку наша магістерська робота розкриває. 

Рецензії поділяють на внутрішні та зовнішні. У першому випадку рецензентом стає працівник факультету чи університету, де проходив навчання студент. Зовнішня рецензія на магістерську роботу пишеться від імені підприємства/організації, на базі якої студент досліджував тему своєї ВКР, або незалежним співробітником іншого навчального закладу. Куратор не може рецензувати ВКР підопічного, він має право дати лише відгук. 

Кандидатура рецензента затверджується завідувачем кафедри на пропозицію наукового керівника роботи не пізніше ніж за два тижні до захисту. У спірних ситуаціях думка незалежного експерта щодо ВКР стане основним критерієм для виставлення підсумкової оцінки. Тому важливо підібрати не просто компетентного, а й авторитетного фахівця.

Основне завдання, яке ставиться перед рецензентом, – дати об’єктивну критичну оцінку роботі магістранта. Крім загальних відомостей про зміст та структуру магістерської роботи необхідно докладно проаналізувати та оцінити всі елементи проведеного дослідження та звернути увагу на наступні моменти: 

 • дотримання правил оформлення роботи згідно з ДСТУ; 
 • актуальність обраної тематики; 
 • вміння автора обґрунтувати актуальність та новизну; 
 • відповідність проведених досліджень поставленим цілям та завданням; 
 • науково-практичний рівень обраного методу дослідження; 
 • економічна та науково-практична значущість отриманих результатів; 
 • переваги та недоліки роботи. 

Наприкінці рецензент обов’язково має зробити висновок про відповідність Магістерська робота вимогам до магістерських робіт та дати рекомендації щодо підсумкової оцінки. Відмінність рецензії від відгука у тому, що вона містить професійний незалежний погляд на роботу, з детальним розбором позитивних та негативних моментів. Своєю чергою, магістрант може відповісти на зауваження під час захисту, якщо він має вагомі аргументи, що підтверджують його правоту.

Як написати доповідь до магістерської роботи?

Під час презентації ВКР студент має надати членам комісії доповідь на захист магістерської роботи та коротко викласти в ній суть роботи.

як написати доповідь до магістерської роботи

Як скласти доповідь магістерської роботи:

 1. Використовуйте анотацію, яку складали до вашої праці. В ній вже викладено основні відомості, про які потрібно розповісти у доповіді.
 2. Строго дотримуйтесь наукового стилю, не допускайте розмовних оборотів та жаргону.
 3. Приділіть особливу увагу вступу до промови. Необхідно привітатись («Доброго дня, шановні члени державної екзаменаційної комісії!») та представитися («Вашій увазі пропонується магістерська робота студента ПІБ на тему «…».»).
 4. Слідкуйте за тим, щоб доповідь логічно пояснювала представлену презентацію роботи. Якщо якісь відомості вже розміщені на слайді, не обов’язково дублювати їх у промові: досить сказати, що вони представлені на екрані.
 5. Наголошуйте на практичному розділі роботи, теоретична частина зазвичай не викликає особливих питань.
 6. Наприкінці доповіді подякуйте за увагу та запропонуйте викладачам поставити запитання та висловити зауваження.

Доповідь магістранта на захист ВКР має відповідати певному плану та складатися з таких структурних елементів:

 1. Вступу. Привітання членів комісії та подання автора та теми роботи.
 2. Основних відомостей про роботу. Студент говорить про актуальність теми, називає предмет та об’єкт дослідження, мету та завдання роботи, говорить про її наукову новизну.
 3. Короткого зміст роботи. Ключовий пункт магістерської роботи – лаконічний виклад ходу роботи, використаних джерел та методів, отриманих результатів.
 4. Висновків. Після цього магістрант розповідає про практичну значущість роботи та перспективи подальших досліджень.
 5. Завершення. Наприкінці доповідач пропонує викладачам поставити запитання та висловити зауваження, на які він згодом відповість.

Не має особливого значення, як буде оформлена доповідь: її не потрібно здавати на перевірку. Це своєрідна шпаргалка, яка допоможе не пропустити щось важливе. Проте рекомендуємо дотримуватись стандартних правил та оформити доповідь так, як і інші навчальні роботи:

 • шрифт Times New Roman 14 пункт;
 • вирівнювання тексту за шириною листа;
 • полуторний міжрядковий інтервал;
 • абзацний відступ – 1.25 см;
 • поля зліва – 3 см, праворуч – 1 см, зверху і знизу – по 2 см.

Що таке відгук на магістерську роботу? 

Щоб магістерська робота була гідно захищена необхідно, щоб науковий керівник підготував власний відгук про магістерську роботу студента, якого він опікував у процесі написання академічної роботи.

Відгук наукового керівника на магістерську роботу – це своєрідний висновок про те, наскільки актуальна обрана автором тема дослідження. Також науковий керівник робить висновок про те, чи правильно визначено об’єкт і предмет дослідження, а також відповідність завдань поставленої мети.

Крім того, науковий керівник досліджує питання про те, підтверджено або спростовано висунуту гіпотезу магістерського дослідження, а також відповідність методів та методології наукового дослідження, обраної тематики магістерської.

Головним же у відгуку наукового керівника є аналіз наукової новизни дисертації. Чи є магістерська робота та отримані автором дані новими та чи відповідають вони критеріям наукової новизни. Чи є проведене наукове дослідження закінченим і чи заслуговує автор магістерської роботи, присудження звання магістра.

Для того, щоб отримати хороший відгук керівника магістерської роботи, студенту необхідно дуже тісно взаємодіяти з науковим керівником. Не треба приносити йому на перевірку вже написану дисертацію, оскільки в більшості випадків подібний підхід призводить до того, що науковий керівник вносить величезну кількість правок та зауважень і змушує переписувати роботу майже наново.

Наукові керівники цінують, коли до них приходять з кожним розділом окремо, можна навіть із кожним параграфом, обговорюють його зміст, радяться, консультуються та прислухаються до його думки. У такому разі, Ви зможете підготувати грамотне дослідження та отримати гарний відгук наукового керівника.

Починати таку взаємодію найкраще з узгодження теми магістерської роботи. Найкраще не вибирати ту тему, яка буде запропонована із загального списку, а формулювати свою власну, виходячи з тієї проблематики, яка стоїть перед вашою областю наукового знання на сьогодні. Науковці дуже цінують такий підхід до роботи.

Також необхідно підготувати план магістерської дисертації, погодити його з науковим керівником і лише після цього розпочинати безпосередню роботу.

Запам’ятайте, щоб отримати гарний відгук, звертайтеся за консультацією до наукового керівника якнайчастіше. Зрозуміло, не з надуманого приводу і не з дрібниці, а ставте справді питання щодо структури роботи, її змісту, наукової новизни, оформлення і т.д.

Що таке автореферат магістерської роботи? 

Коли магістерська робота вже написана, магістранту потрібно підготувати та правильно оформити автореферат. Реферат магістерської дисертації – це резюме роботи магістра. Автореферат повинен містити титульний аркуш, вступ, опис порядку виконання магістерської, результати, отримані автором у процесі написання дослідження, а також загальні висновки за підсумками роботи. Розглянемо основні вимоги до кандидата для підготовки, оформлення та правил написання автореферату.

Для дисертаційної комісії надається короткий реферат, невеликого обсягу, що описує підсумки роботи над темою дослідження, щоб члени комісії мали уявлення про результат роботи магістранта. При написанні автореферату магістрант повинен звернути увагу на зміст, структуру та оформлення реферату. Необхідно підготувати докладне резюме про основну мету та завдання, які висвітлює магістерська робота, хід дослідження, результати та висновки, які магістрант зробив у процесі дослідження обраної ним наукової теми.

При написанні та підготовці автореферату магістерської дисертації магістранту слід враховувати всі вимоги, встановлені ВНЗ з написання дослідницької роботи.

Автореферат до магістерської роботи має таку структуру:

 • титульний лист;
 • вступ;
 • зміст автореферату магістерської дисертації;
 • висновок;
 • анотація англійською мовою;
 • наукові публікації.

Структура магістерської роботи 2024

Типова структура магістерської роботи включає такі складові:

структура магістерської роботи
 1. Титульний лист. Оформляється відповідно до стандартів навчального закладу
 2. Завдання на магістерську Роботу. Оформляється на спеціалізованому бланку навчального закладу
 3. Інструкція до проведеного дослідження. Необхідно написання змісту роботи, із зазначенням актуальності теми магістерської, поставленими цілями та завданнями роботи
 4. Зміст. Описується структура роботи, зазначається її тематика. Обов’язково вказуються назви всіх основних розділів, підзаголовків, списки, використані у процесі роботи, літератури, назви всіх додатків.
 5. Умовні позначення, скорочення та терміни. Розділ включає повний список всіх умовних позначень, скорочень, специфічних термінів, що застосовуються у представленому дисертаційному дослідженні.
 6. Введення. Обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження та її новизна, зазначаються причини з яких необхідне проведення науково-дослідної роботи та зв’язок представленого дослідження з іншими науковими роботами. Автор дає власну оцінку стану вирішуваної у роботі проблеми. Визначається мета та вказуються поставлені завдання у роботі, визначаються об’єкт та предмет наукового дослідження, вказуються обрані методи дослідження, визначається наукова новизна роботи та цінність отриманих результатів роботи, можливе вказівку прикладів застосування на практиці результатів дослідження.
 7. Основна частина роботи. Описуються шляхи розвʼязання основних проблем дослідження. Залежно від поставлених цілей та завдань, проводиться поділ основних розділів та параграфів дисертації. Матеріал усіх пунктів роботи розподіляється у логічній послідовності. При цьому кожен наступний підпункт нерозривно пов’язаний з логічним ланцюжком з попередніми пунктами роботи. Наприкінці кожного розділу наводяться короткі висновки. Розглядаючи методи та техніку наукового дослідження, проводиться узагальнення одержаних результатів проведеної роботи. Усі розділи основної частини роботи мають повністю відповідати темі дисертації.
 8. Висновок роботи. Робляться висновки з проведеного дослідження, чи повною мірою було вирішено поставлені в роботі наукові завдання, вказується список рекомендацій щодо проведення подібних наукових досліджень. Відзначаються найважливіші результати проведеного дослідження. Намічається можливий шлях подальшого розвʼязання досліджуваних проблем.
 9. Список використаних джерел. В алфавітному порядку вказуються всі джерела інформації, що використовуються.
 10. Програми. Включаються будь-які матеріали, що використовуються у проведенні дослідження, які з якихось причин не були включені в основну частину дисертації.
 11. Відгук про виконану роботу. Пишеться науковим керівником претендента
 12. Рецензія на виконану роботу. Виконується стороннім викладачем

Перевірка магістерської роботи на плагіат

Проблема, з якою стикаються магістранти при написанні ВКР – це набір необхідного відсотку унікальності тексту для допуску до захисту. Основна небезпека неунікальної роботи полягає у тому, що студента не допустять до захисту.

На підставі висновків програм-антиплагіатів кожному студенту видається довідка про унікальність написаної роботи та рецензія з рекомендаціями атестаційної комісії щодо оцінки виконаного дипломного проєкту.

Якщо плагіат магістерської роботи перевищує норму, яка передбачена методичним посібником, то цю ВКР повернуть студенту на доопрацювання.

Як написати магістерську роботу без плагіату?

Унікальний диплом – це копітка наукова праця, яка передбачає наявність власних розрахунків та проведення необхідного експерименту. Наявність у читальному залі літератури поповнять теоретичні знання, що бракують.

Окрім паперових книг у мережі інтернет існують електронні бібліотеки, в яких також є можливість знайти необхідну літературу.

У наукового керівника можна попросити рекомендації щодо застосування літератури, а також додаткових статей, наукових журналів та методичних посібників.

Стовідсоткову оригінальність не отримає жоден студент і навіть доктор наук, бо всі визначення, які потрібні в текстах, не описати своїми словами.

Перший спосіб отримання унікального тексту – це самостійне дослідження проблеми:

 • аналіз здобутих знань;
 • проведення дослідів;
 • виконання розрахунків;
 • складання таблиць та графіків на основі отриманих даних;
 • самостійні висновки.

Така схема написання тексту не лише покаже високий відсоток унікальності роботи, а й забезпечить студенту гарну рецензію.

Другий спосіб – переписання знайденої в інтернеті інформації своїми словами. Застосовуючи цю методику, можна досить швидко написати гарний та унікальний текст.

Як відбувається захист магістерської роботи? 

Порядок публічного захисту магістерської дисертації нагадує захист диплома. Процес відбувається на засіданні Державної атестаційної комісії і включає:

 • виступ наукового керівника із короткою характеристикою роботи;
 • виступ магістранта з доповіддю (у супроводі мультимедійної презентації);
 • зачитування рецензії на роботу та відповідь дисертанта на висловлені в ній зауваження;
 • відповіді студента на запитання членів комісії;
 • заключне слово магістранта.

Трапляються випадки, коли магістрант не може прийти на захист. Якщо це сталося з поважної причини (хвороба, виклик до суду, надзвичайні обставини) та підтверджено документами (лікарняний лист, порядок денний тощо), захист перенесуть на інший день (протягом півроку після заходів підсумкової атестації).

Якщо студент не прийшов без поважної причини, його відраховують із ВНЗ. У цьому випадку або при отриманні незадовільної оцінки за роботу магістрант має право подати заяву про відновлення і спробувати захиститися ще раз.

Перед початком захисту дисертації випускник вітає всіх присутніх і вимовляє промову. У ній студент коротко описує, про що йтиметься розмова на його виступі. Доповідь на захист магістерської дисертації треба написати заздалегідь. Найкраще її роздрукувати та віддати кілька екземплярів комісії. Так магістрант буде краще почутий і зрозумілий. На захист магістерської дисертації надається 7-10 хвилин. Враховуйте це і не пишіть об’ємну промову.

Популярні питання

Хто пише рецензію на магістерську роботу?

Рецензія на магістерську роботу пишеться науковим керівником або зовнішнім рецензентом, але іноді вони довіряють це завдання самому магістру і просто підписують складений ним документ.

Яким має бути обсяг магістерської роботи?

Об’єм магістерської роботи за стандартом складає від 60 до 1000 сторінок. Рекомендовано не перевищувати вказане значення. В окремих випадках для магістерських дипломів з економічних та гуманітарних спеціальностей допускається перевищення обсягу до 150 сторінок.

Що таке апробація магістерської роботи?

Апробація результатів магістерської роботи – це об’єктивна оцінка результатів дослідження, отриманих у процесі написання ВКР, диплома чи дисертації. Щоб отримати апробацію, потрібно або виступити з доповіддю, або взяти участь у масовому обговоренні на певну тематику або опублікувати результати в науковому журналі.

Замовити магістерську роботу

Якщо у вас виникли складнощі з підготовкою самої роботи, то ви завжди можете замовити магістерську роботу і ці проблеми допоможуть вирішити експерти нашого студентського сервісу.